โครงการให้ความรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ได้จัดทำโครงการให้ความรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เกี่ยวกับผลประโยชน์       ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2562  วันที่  12  กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  โดยมีวัถุประสงค์  ดังนี้

๑.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเพิ่มขึ้น
๒.พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง  เป็นธรรม  มีความซื่อตรงต่อหน้าที่อันเป็นรากฐานของหลัก   นิติธรรม  และการคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ