โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน วันที่ 10  มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  ทั้งยังทำให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการประสานงานกับหน่วยงาน

2.เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  ประพฤติตน  เป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว  ประชาชน  และประเทศชาติ  สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี  รู้จักการให้  การเสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ในการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ยึดหลักธรรมาภิบาล  และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน