การจัดประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคม  สำรวจปัญหาและความต้องการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของประชาชน  เพื่อนำมาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564)  ซึ่งกำหนดวันเวลา และสถานที่จัดประชุมประชาคม  ดังนี้            

1.วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดวังเย็น

2.วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

3.วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3

4.วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง

5.วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  ณ วัดวังเย็น

5.วันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!