โครงการประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคม  สำรวจปัญหาและความต้องการ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาจัดทำแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570)  โดยกำหนดจัดประชุมในวันที่  22  เมษายน  2564  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป