ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 211640
หัวข้อ
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘ รายการ เพื่อขยายย้ายท่อเมนประปาที่อยู่ในที่ดินของประชาชน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนแอสฟัลทฺ์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลวังเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเครื่องจักรกล (แบ็คโฮ) พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์ กล้องถ่ายรูป จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง ขนาดความยาว ๓๘.๐๐ เมตร ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลวังเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘ รายการ เพื่อขยายย้ายท่อเมนประปาที่อยู่ในที่ดินของประชาชน หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างโครงการก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนแอสฟัลทฺ์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลวังเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างเหมาเครื่องจักรกล (แบ็คโฮ) พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์ กล้องถ่ายรูป จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง ขนาดความยาว ๓๘.๐๐ เมตร ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลวังเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง