ข่าวการเงิน

 ประเภท : รายงานทางการเงิน 6 ตุลาคม 2565 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 25 เมษายน 2565 ประกาศผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ อบต.วังเย็น
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 เมษายน 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 เมษายน 2565 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 29 มีนาคม 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 28 ธันวาคม 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 20 ตุลาคม 2564 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 29 กันยายน 2564 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1