ข่าวการเงิน

 ประเภท : รายงานทางการเงิน 5 เมษายน 2567 รายงานกำกับติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 4 เมษายน 2567 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 4 เมษายน 2567 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567 รายไตรมาสที่ 2
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 15 มกราคม 2567 รายงานการตรวจสอบรายการเงิน ของ อบต.วังเย็น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 4 มกราคม 2567 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 4 มกราคม 2567 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2567 รายไตรมาสที่ 1
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 9 ตุลาคม 2566 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 9 ตุลาคม 2566 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 9 ตุลาคม 2566 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 6 ตุลาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4