ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-4 of 4 results.
ข้อบังคับตำบล
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2548.pdf
ข้อบังคับตำบล เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2545.pdf
ข้อบังคับตำบลเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2542.pdf
เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2545.pdf
เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการ
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2545.pdf
เรือง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2548.pdf
เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ. 2541.pdf
เรื่อง กำหนดเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551.pdf
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2548.pdf
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2548.pdf
เรื่องสุสานและฌาปณสถาน พ.ศ. 2548.pdf
ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ประจำปี 2562.pdf
พระราชบัญญัติ
พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง2561.pdf
พ_ร_บ_ มาตรฐานทางจริยธรรม 2562.pdf
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558.pdf
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเต
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562.pdf
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง-พ.ศ_compressed.pdf
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562.pdf