หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำหรับช่วงเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๔ นั่ง พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤษภาคม 2566
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค (ชนิดเครนพับ) พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน8 พฤษภาคม 2566
โครงการปรับปรุงถนน AC บ้านคันไผ่ ซอย ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม8 พฤษภาคม 2566
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น สำหรับใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๗๒๕ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 เมษายน 2566


เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)

ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567