วันที่ประกาศหัวข้อ
18 เมษายน 2567จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกล ลอกวัชพืช ผักตบชวา เพื่อจัดเตรียมแหล่งน้ำคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังเย็น (ตามรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2567จ้างโครงการปรับปรุงปูผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ถนนสายลำน้ำโจน ซอย๑ บริเวณบ้านนายประทิน ว่องไว จนสิ้นสุดโครงการ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษายน 2567จ้างโครงการปรับปรุงปูผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ถนนคันคลอง ท่าผา-บางแก้ว บริเวณคอสะพาน ถึงบ้าน นายนฤพล ทัพเครือ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 เมษายน 2567จ้างเช่าเครื่องเสียง เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มีนาคม 2567จ้างเหมาทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567

ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น

แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2567

โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. ....