หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในสำนักงาน อบต.วังเย็น และภายในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมระบบประปาหอถังประปา (๑๐๔-๓๙-๐๐๐๘) หมู่ที่ ๕ ตำบลวังเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2566