หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำชนิดใต้ดิน (ซับเมอร์ส) ขนาด ๕ แรง ๓ สาย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพริ้นเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร เลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๐-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไร่ซอย ๑ - ถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ ๔ บ้านต้นสำโรง ตำบลวังเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 กันยายน 2565


การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ(เพิ่มเติม)

การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ