รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ

Displaying 1-5 of 6 results.
รายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบาย ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ประจำปี งบประมาณ 2566
รายงานผลการปฎิบัติงานตามนโยบาย ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
รายงานสำรวจฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
รายงานแผนดำเนินการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
รายงานแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564