เกี่ยวกับ อบต.

ประวัติความเป็นมาตำบลวังเย็น

 

ในสมัยรัชกาลที่  6  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จมาประพาสและทรงพักที่ริมน้ำ
ซึ่งได้ทรงตรัสว่าสถานที่แห่งนี้มีแม่น้ำลำคลองที่เย็นสดชื่นเพราะแม่น้ำลำคลองเต็มตลิ่ง พระองค์จึง
ตรัสให้สถานที่แห่งนี้ชื่อว่าวังน้ำเย็น มาได้สร้างวัดขึ้นภายในบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดวังเย็น

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

“ สังคมน่าอยู่  เคียงคู่คุณธรรม  เลิศล้ำการศึกษา  ประชาชนมีส่วนร่วม  ล้วนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ”


พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. ส่งเสริมคุณภาพชี่วิต และการศึกษาของประชาชนให้มีคุณภาพอย่างคลอบคลุม

2. สนับสนุนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในการประกอบอาชีพของประชาชน

3. จัดให้มีบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน ท่ีมีความจำเป็นและให้มีความน่าอยู่

4. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคม ชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สำคัญ

6. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล

7. เน้นการมีส่วนร่วมในทุกระดับเพื่อนำไปสู่ท้องถิ่นที่มีความเจริญอย่างยั่นยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิต และการศึกษาท่ีดีและสูงขึ้น

2. ประชาชนมีรายได้เพ่ิ่มขึ้น พอเพียง พึ่งตนเองได้ในสังคม

3. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

4. สังคม ชุมชน น่าอยู่ มีความปลอดภัยและปราศจากอบายมุข

5. สิ่งแวดล้อมชุมชนดีน่าอยู่

6. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่เป็นระบบโดยประชาชนมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านวังเย็นนอก 106 206 215 421 คน
หมู่ที่ 2 บ้านวังเย็นใน 64 114 137 251 คน
หมู่ที่ 3 บ้านไผ่แหลม 92 178 240 418 คน
หมู่ที่ 4 บ้านไร่ต้นสำโรง 234 447 440 887 คน
หมู่ที่ 5 บ้านลำน้ำโจน 157 338 363 701 คน
หมู่ที่ 6 บ้านคันไผ่ 155 280 284 564 คน
ข้อมูลรวม : คน


สภาพทั่วไป ตำบลวังเย็น

          องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  เป็นตำบลหนึ่งใน  24  ตำบลของอำเภอเมืองนครปฐมอยู่ทางทิศตะวันตกของ
อำเภอเมืองนครปฐมห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ประมาณ 11 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัด 6 กิโลเมตร
มีเนื้อที่โดยประมาณ 3.436  ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ประชากรมีอาชีพทำนาทำสวนผัก
มีคลองธรรมชาติมีคลองท่าผา – บางแก้วไหลผ่าน  ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมา  อีกทั้งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์   นอกจากนี้ยังมีคลองชลประทานผ่านในพื้นที่หมู่ที่  3  และ 4  ปัจจุบันความเจริญเกิดขึ้นที่ริมถนน ทำให้
เส้นทางสัญจรทางน้ำซบเซาลงไปมาก   ที่เหลืออยู่อย่างเดิมคือ ชาวนา  ชาวสวน  วัดวาอาราม เท่านั้น สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ คือ
โรงงานต่าง ๆ  ที่อาจทำให้เกิดมลภาวะทางแม่น้ำลำคลองเน่าเสีย  ในฤดูแล้งชาวบ้านใช้น้ำทำการเกษตรกรรมไม่ได้ เกิดผล
กระทบต่อการปลูกพืช ซ้ำยังมีผักตบชวาลอยอยู่เต็มลำคลองในบางฤดู  ลำบากแก่ประชาชนริมน้ำที่จำเป็นต้องใช้น้ำในการ
อุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม

          ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตรกรรมคือ ปลูกข้าวปลูกพืชไร่ตามฤดูกาล ในด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงโค สุกร ไก่ฯลฯ
ซึ่งเป็นที่นิยมเลี้ยงของชาวบ้านเพื่อขายส่งในประเทศ   ในด้านการถือครองที่ดินส่วนใหญ่ชาวบ้านเป็นเจ้าของที่ดินทำกินเอง
เนื่องจากตำบลวังเย็นเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง   ดังนั้นชาวบ้านจึงสามารถดำรงชีวิตโดยการทำผลผลิตทางการเกษตร
ออกไปขายในตลาด

          บ้านเรือนที่พักอาศัยส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกในที่ดินทำกินของตนเอง  ซึ่งสะดวกในการดูแลรักษาจากการที่ปลูกในที่ของ
ตนเองจึงทำให้บ้านแต่ละหลังอยู่กระจัดกระจาย  ยกเว้นบางแห่งที่เป็นร้านค้าจะเป็นแหล่งชุมชน

          การสัญจรและการคมนาคมภายในชุมชนเป็นถนนลาดยาง   บางแห่งเป็นถนนลูกรัง  แม้จะไม่ใหญ่นักแต่การสัญจรก็เป็นไป
อย่างสะดวกทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์

             

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อปีพ.ศ. 2539
มี สำนักงานเลขที่  9/1  หมู่ที่  6   บ้านคันไผ่   ตำบลวังเย็น   อำเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม

อาณาเขตและเขตการปกครอง

ทิศเหนือ          ติดต่อกับเขต     ตำบลลำพยา   อำเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม

ทิศใต้              ติดต่อกับเขต     ตำบลบางแพ   จังหวัดราชบุรี

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับเขต               ตำบลบางแขม   อำเภอเมือง   จังหวัดนครปฐม

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเขต    ตำบลหนองดินแดง   อำเภอเมือง   จังหวัดนครปฐมสภาพทางเศรษฐกิจ

1.  อาชีพ

 

ที่

                  อาชีพ

จำนวน

ร้อยละ

1

เกษตรกร

73

11.85

2

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

55

8.93

3

พนักงานหน่วยงานเอกชน

50

8.12

4

ธุรกิจส่วนตัว

32

5.19

5

รับจ้างทั่วไป

242

39.28

6

ค้าขาย

75

12.18

7

อื่นๆ

89

14.45

 

รวม

616

100

 

 

2. รายได้

(ตามข้อมูล จปฐ. ปี 2556)

ที่

ระดับรายได้เฉลี่ย ต่อปี

จำนวน(ครัวเรือน)

ร้อยละ

1

ต่ำกว่า  23,000 บาท  ต่อปี

-

-

2

มากกว่า  23,000 บาท  ต่อปี

569

100%

 

รวม

569

100%

 

 

3. หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

ฟาร์มเลี้ยงสัตว์                                3        แห่ง

โรงเพาะเห็ด                                   7        แห่ง

บริษัทประกอบกิจการสนามกอล์ฟ           1        แห่ง

บริษัทผลิตเครื่องดื่มชูกำลัง                   1        แห่ง

โรงหล่อพระ                                   1        แห่ง

โรงทำไม้กรอบรูป                             1        แห่ง

โรงตีเหล็ก                                     1        แห่ง

โรงผลิตน้ำดื่ม                                 1        แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดประกอบกิจการเสื้อผ้า     1        แห่ง

โรงผลิตเส้นขนมจีน                           1        แห่ง

อู่ซ่อมรถจักรยานยนตร์                       1        แห่ง

ร้านค้า/ร้านอาหาร/ร้านขายของชำ         16      แห่ง

 

4. การผลิต

 

- กลุ่มเกษตรผลิตผักกระเฉด , ผักสวนครัวประเภทอื่นๆ

- กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงปลา ,ไก่  และสุกร

- ฟาร์มขนาดใหญ่ (เบทาโกร)  ผลิตไก่เนื้อและสุกร ส่งออกและบริโภคในประเทศ

    สังคม

ชาวบ้านสามารถที่จะพึ่งพาธรรมชาติ  หาผักหาปลากินได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ  และมีการปลูกพืชผักสวนครัวกินกันเองได้ 

สภาพทั่วไปทางสังคมมีลักษณะเป็นสังคมเครือญาติ  สมาชิกของชุมชนต่างรู้จักกันอย่างดี

 
 

1.  ข้อมูลด้านการศึกษา

                                                    (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556)

ที่

สถานบริการด้านการศึกษา

จำนวน

แห่ง

ครู

นักเรียน

1

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1

2

32

2

โรงเรียนระดับประถมศึกษา

2

17

220

3

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

1

1

30

 

รวม

4

20

282

                  

โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตตำบล  มี 2 แห่ง คือ

          1. โรงเรียนวัดวังเย็น                    ตั้งอยู่หมู่ที่  5   บ้านลำล้ำโจน

          2. โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง         ตั้งอยู่หมู่ที่  4   บ้านไร่ต้นสำโรง     

2.  ข้อมูลด้านการศาสนา

                   - ศาสนาสถานทางพุทธศาสนา(วัดวังเย็น)                      จำนวน  1   แห่ง

          

 

 

ข้อมูลด้านการสาธารณสุข

- สถานบริการสาธารณสุข                                       จำนวน   1   แห่ง

  (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังเย็น) 

   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   -  ที่พักสายตรวจวังเย็น                                          จำนวน  1    แห่ง

                   -  ศูนย์ อปพร.อบต.วังเย็น                                      จำนวน   1   แห่ง

 

การบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคม         

 

                   การคมนาคมของตำบลวังเย็น  เป็นการคมนาคมทางบกมีถนนเพชรเกษมเป็นถนนสายหลักในการติดต่อและมีถนนโครงข่าย  โดยถนนส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนหินคลุกลูกรัง

                   การคมนาคมในเขตตำบลใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์เป็นส่วนใหญ่

                   การบริการรถโดยสารประจำทางที่ใช้ติดต่อกับเขตอำเภอเมืองนครปฐม ได้แก่           

รถสายวังเย็น- นครปฐม

 

2. การโทรคมนาคม            

- ตู้โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน                 จำนวน  6    ตู้

 

3. การไฟฟ้า

                   - พื้นที่ในเขตตำบลวังเย็น มีไฟฟ้าเข้าถึงให้บริการครบทุกหมู่บ้าน

 

4. สาธารณูปโภค

                   1.แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   -คลองท่าผา-บางแก้ว                                  จำนวน  1    แห่ง

                   -คลองสามสาม                                            จำนวน  1     แห่ง

 

  การสื่อสาร

                   ประชาชนในตำบลวังเย็นส่วนใหญ่ใช้ในการสื่อสารทางโทรศัพท์ และการออกไปติดต่อกับทางส่วนราชการด้วยตนเองเป็นสำคัญ