แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
9 พฤษภาคม 2567ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA รุ่น TASKalfa ๓๐๑๑l จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 พฤษภาคม 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ต้นสำโรง ซอย ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังเย็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เมษายน 2567ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เมษายน 2567จ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลวังเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมษายน 2567จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรกล ลอกวัชพืช ผักตบชวา เพื่อจัดเตรียมแหล่งน้ำคลองสาธารณะ หมู่ที่ ๓ ตำบลวังเย็น (ตามรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจแผนการดำเนินงานเชิงรุกในการคัดกรองความยากจนของนักเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง 12 จังหวัด ประจำปีการศึกษา 2567

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิน ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567) เพิ่มเติม

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)

ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัดให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)