โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561  เมื่อวันที่  19  กันยายน  2561  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง อบต.วังเย็น มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!