ร่างประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค( ชนิดเครนพับ) ฯ จำนนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 มิถุนายน 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!