แผนอัตรากำลัง

Displaying 6-10 of 22 results.
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 1
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัด
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 -2566)