แผนอัตรากำลัง

Displaying 16-20 of 22 results.
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ กำหนดเงื่อนไขและวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ.pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานส่วนตำบล ผู้รับบำนาญ ลูกจ้าง และพนักงาน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล.pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสายงานการสอนไ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559.pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่6) พ.ศ. 2559.pd
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2561.pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปและประเภทวิ
มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษา.pdf
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่2 ) 2562.pdf
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเสษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลสำหรับ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (แบับที่5) พ.ศ. 2559.p
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน.pdf
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2558.pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562.pdf
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (เพิ่
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563.pdf
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล64-66.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี 64-66.doc
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566.pdf
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐ ปรับปรุงครั้งที่ ๒
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐